Φρέαρ, τχ. 14: Ὄνειρον τοῦ διά βίου μεταφραστοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη – τοῦ Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, κατάκοπος ἀπό τήν ὀκτάωρον μεταφραστικήν ἐργασίαν εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Γόρδωνος, ἐκοιμήθη μίαν ἡμέραν …