Ἡ λειτουργία τῶν ὑποσημειώσεων στὴν Ἡρωίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Στεφάνου Ξένου – γράφει ο Γιώργος Τσερεβελάκης

Περίληψη: Ἡ συγκεκριμένη ἐργασία ἀσχολεῖται μὲ τὴν χρήση καὶ τὴν λειτουργία τῶν ὑποσημειώσεων στὸ μυθιστόρημα τοῦ Στεφάνου Ξένου, Ἡρωὶς τῆς …